M?odzi pi?karze rywalizowali w Kluczewsku [14 grudzie 2012]

newsy

W dniu 14 grudnia bie??cego roku w hali sportowej w Kluczewsku odby?y si? dwa turnieje pi?karskie. Pierwszy to zawody gminne w halowej pi?ce no?nej natomiast drugi to „Gwiazdkowy Turniej Pi?ki No?nej Szkó? Podstawowych” (Rocznik 2002 i m?odsi). W obu turniejach udzia? wzi??y reprezentacje: ZPS Dobromierz, ZPS Komorniki oraz gospodarz ZPS Kluczewsko. Na pocz?tek do rywalizacji przyst?pi?y dru?yny starszych ch?opców, którzy rywalizowali o miano najlepszego zespo?u pi?karskiego szkó? podstawowych w roku szkolnym 2012/2013. W pierwszym meczu ZPS Dobromierz pokona? ZPS Komorniki 1:0, w drugim ZPS Kluczewsko wygra? z ZPS Komorniki 7:0 a w trzecim decyduj?cym o triumfie ko?cowym ZPS Kluczewsko zwyci??y? ZPS Dobromierz 3:0. Klasyfikacja ko?cowa turnieju przedstawia si? nast?puj?co: 1. ZPS Kluczewsko, 2. ZPS Dobromierz. 3. ZPS Komorniki. Dru?yna z Kluczewska b?dzie reprezentowa? Nasz? Gmin? w zawodach powiatowych, które odb?d? si? w najbli?szy czwartek we W?oszczowie.

Po zmaganiach starszaków do rywalizacji przyst?pili m?odsi pi?karze, którzy rywalizowali w „Gwiazdkowym Turnieju Pi?ki No?nej – Rocznik 2002 i m?odsi”. Wyniki tej rywalizacji przedstawiaj? si? nast?puj?co: ZPS Dobromierz – ZPS Komorniki 3:0, ZPS Kluczewsko – ZPS Komorniki 4:0 (gole dla naszej dru?yny w tym meczu zdobyli: Jakub Szostkiewicz 2, Szymon Grot 1 i Ernest Twardowski 1), ZPS Kluczewsko – ZPS Dobromierz 2:1 (gole dla Kluczewska: Jakub Szostkiewicz i Norbert Szczukocki). Klasyfikacja ko?cowa turnieju przedstawia si? nast?puj?co: 1. ZPS Kluczewsko, 2. ZPS Dobromierz, 3. ZPS Komorniki.

Wszystkie dru?yny bior?ce udzia? w turnieju zosta?y uhonorowane pami?tkowymi dyplomami i pucharami, które wr?czy?a pani Irena Orzechowska -Dyrektor ZPS Kluczewsko.

Dru?yny z Kluczewska w turniejach wyst?pi?y w nast?puj?cych sk?adach:

Ch?opcy starsi: Borkowski Krzysztof, Domoradzki Hubert, Wolniewicz Hubert, Toborek Grzegorz, Jamróz Kacper, Piasecki Pawe?, Borkowski Kajetan, Walasek Szymon. Opiekun – Grzegorz ?al

Rocznik 2002 i m?odsi: Norbert Szczukocki, Ernest Twardowski, Jakub Szostkiewicz, Tomasz Domoradzki, Damian Kapu?ciak, Szymon Grot, Marcin Kurzak, Jakub Florczyk. Opiekun - Tomasz D?bowski.

M?odym sportowcom serdecznie gratulujemy…

Pole tego news'a: Pole na Facebook Pole na Twitter Pole w Google+

Spe?niamy marzenia [14 grudzie 2012]

newsy

W dniach od 19.XI do 5.XII 2012 spo?eczno?? uczniowska ZPS Kluczewsko bra?a udzia? w akcji "Spe?niamy marzenia". W tym roku zbierali?my pieni??ki na rzecz 11-letniegoch?opca z terenu naszego powiatu. Ofiarno?? naszych uczniów przesz?a nasze naj?mielsze oczekiwania. Uda?o si? zebra? 184,20 z?. Kwota ta pozwoli?a na zakup wumarzonego stroju sportowego i s?odyczy. Paczka zosta?a wr?czona 9.XII w Domu Kultury we W?oszczowie. Cieszymy si?, ?e nasza ofiarno?? i zaanga?owanie przyczyni?y si? do u?miechu i rado?ci naszego kolegi.

Opiekun SU, Ma?gorzata Osicka

Pole tego news'a: Pole na Facebook Pole na Twitter Pole w Google+

Wycieczka do Teatru Lalki i Aktora Kubu? w Kielcach [12 grudzie 2012]

newsy

Dnia 09.12.2012 w grupie przedszkolne 3 – 4 latków przy Zespole Przedszkolno- Szkolnym w Kluczewsku zosta?a zorganizowana wycieczka do Teatru Lalki i Aktora Kubu? w Kielcach. By?a ona realizowana w ramach Projektu „Pierwsze samodzielne kroki". Dzieci ogl?da?y ba?? Braci Grimm pt. ,,Królewna ?nie?ka”. Najpierw aktorzy wyszli na widowni? i czytali m?odym widzom znane ba?nie, potem przenie?li si? na scen? i zag??bili si? w lektur? "Królewny ?nie?ki" braci Grimm. Opowie?? nieoczekiwanie zamieni?a si? w spektakl, którego zdecydowanym atutem s? lalki - marionetki. Aktorzy nie chowali si? za kotar?, lecz pokazali publiczno?ci, w jaki sposób wprawiaj? lalki w ruch. Trzeba przyzna?, ?e robi to ogromne wra?enie i to nawet na doros?ej publiczno?ci. Aktorzy skupili uwag? dzieci i pobudzili ich ciekawo?? –  i to si? im uda?o wspaniale. Mali widzowie ze skupieniem ogl?da?y spektakl, potem z rado?ci? uczestniczy?y w wspólnym ?piewaniu. Tego dnia teatr sta? si? zaczarowanym miejscem do którego z pewno?ci?  b?dzie warto powróci?. Dzieci by?y zafascynowane przedstawieniem i z ogromna przyjemno?ci? i zaciekawieniem go ogl?da?y, a nast?pnie nagrodzi?y aktorów wielkimi brawami. Po przedstawieniu dzieci wraz z opiekunami udali si? do restauracji WINNICA gdzie wszyscy uczestnicy wycieczki otrzymali obiad i deser. Wycieczka by?a bardzo udana.

Alina Czarny Marsza?ek

Pole tego news'a: Pole na Facebook Pole na Twitter Pole w Google+

Andrzejki w grupie przedszkolnej 3-4 latk闚. [11 grudzie 2012]

newsy

Andrzejki to stara tradycja ludowa przekazywana z pokolenia na pokolenie. Wed?ug dawnych wierze? ten dzie? mia? magiczn? moc, gdy? uchyla? wrota do nieznanej przysz?o?ci. Dzi? tradycyjne Andrzejki to ciekawy pomys? na zabawy z dzie?mi w przedszkolu. W zaczarowany ?wiat magii i wró?b przenios?y si? dzieci z grupy przedszkolnej 3 – 4latków. 30 listopada zorganizowano tradycyjne andrzejki. Celem spotkania by?o zapoznanie najm?odszych ze zwyczajami i tradycjami andrzejkowymi oraz kszta?towanie umiej?tno?ci wyra?ania uczu? i prze?ywania rado?ci ze wspólnej zabawy z rówie?nikami. W celu zapewnienia sobie pomy?lno?ci w realizacji planów dzieci wrzuca?y grosik do miseczki wype?nionej wod?. Podczas kolejnych zabaw dzieci dowiadywa?y si? kim zostan?  w przysz?o?ci. Przedszkolaki poznawa?y przysz?o?? w zabawie pt. „Ko?ci”- rzucaj?c kostk? , a nast?pnie odczytuj?c wró?b? przypisan? danej liczbie. Nie zabrak?o ustawiania bucików i tradycyjnego lania wosku. Czas pomi?dzy wró?bami urozmaica?y zabawy przy piosenkach z repertuaru dzieci?cego oraz s?odkie ,,ma?e co nieco”. Andrzejkowe zabawy dostarczy?y wszystkim uczestnikom wielu niezwyk?ych prze?y? i emocji. Dzieci bawi?y si? znakomicie. Wszystkie wró?by okaza?y si? pomy?lne.

Alina Czarny Marsza?ek

Pole tego news'a: Pole na Facebook Pole na Twitter Pole w Google+

Andrzejki 2012 [10 grudzie 2012]

newsy

Z okazji Andrzejek, SU ZPS w Kluczewsku zorganizowa? dyskotek?, która odby?a si? 27.XI. Andrzejki obchodzono równie? na uroczysto?ciach w poszczególnych klasach. Mo?na by?o uda? si? do grupy wró?bitów, któr? stanowili uczniowie zrzeszeni w Samorz?dzie Uczniowskim i podda? si? ca?ej gamie ró?norodnych wró?b. Kolejka by?a d?uga ale warto by?o czeka?. Wszyscy bawili si? ?wietnie.

Opiekun SU, Ma?gorzata Osicka

Pole tego news'a: Pole na Facebook Pole na Twitter Pole w Google+

III miejsce w Dobromierzu [30 listopad 2012]

newsy

Dzi? na sali sportowej w Dobromierzu rozegrany zosta? turniej dziewcz?t szkó? podstawowych w mini pi?ce siatkowej o Puchar Dyrektora ZPS Dobromierz. Do udzia?u zaproszonych zosta?o 5 szkó?. Ka?dy zespó? gra? systemem "ka?dy z ka?dym". O ko?cowej klasyfikacji decydowa?a ilo?? zdobytych punktów. Nasze dziewcz?ta przegra?y z SP Fa?ków 1:2 oraz SP Dobromierz 0:2 natomiast wygra?y z SP Komorniki 2:0 i SP Przedbórz 2:0 zajmuj?c ostatecznie III miejsce w ca?ym turnieju. Sk?ad dru?yny SP Kluczewsko: Weronika Rak, Karolina Stró?ykowska, Monika Rak, Katarzyna W?ódzik, Anna Kryczka, Wiktoria Barczy?ska, Natalia ??czek, Sara Szostkiewicz, Magda Dumin. Zespó? prowadzi? Grzegorz ?al. Zdj?cia w Galerii.

Pole tego news'a: Pole na Facebook Pole na Twitter Pole w Google+

Kibicowali Effectorowi [29 listopad 2012]

newsy

W dniu 28 listopada 2012 r. uczniowie Publicznego Gimnazjum i Zespo?u Przedszkolno - Szkolnego w Kluczewsku uczestniczyli w wyje?dzie na mecz Polskiej Ligi Siatkówki M??czyzn (Plus Liga) pomi?dzy dru?ynami EFFECTOR Kielce a ZAKS? K?dzierzyn - Ko?le. W obu dru?ynach gra wielu reprezentantów swoich krajów, m. in. Polski (Marcin Mo?d?onek, Pawe? Zagumny, ?ukasz Wi?niewski, Piotr Gacek, Micha? Ruciak). Bu?garii (Niko?aj Penczew), Ukrainy (Jurij Gladyr, Serhiy Kapelus) czy Francji (Antonin Rouzier). Trenerem dru?yny ZAKSY jest by?y selekcjoner Reprezentacji Polski - pan Daniel Castellani. Mecz zako?czy? si? zwyci?stwem dru?yny go?ci 3:0. Po zako?czeniu meczu niektórym z uczestników wyjazdu uda?o si? zdoby? autografy oraz zrobi? pami?tkowe zdj?cia z ich idolami i gwiazdami ?rodowego wieczoru. Dzi?ki programowi "?yj z pasj? i zdrowo, na sportowo" uczestnicy wycieczki otrzymali bezp?atne wej?ciówki na mecz (pokrywali tylko koszty przejazdu). Program "?yj z pasj? i zdrowo, na sportowo" ma na celu rozpropagowanie siatkówki podczas rozgrywek ekstraklasowych oraz postaw prosportowych w?ród dzieci i m?odzie?y. Bo siatkówka jest sportem, który ??czy, nie dzieli. Siatkówka to sport dzi?ki któremu zwyk?? znajomo?? mo?emy zmieni? w prawdziw? przyja??. Wyjazd na taki mecz by? niezapomnianym prze?yciem dla uczestników oraz wspania?? lekcj? pogl?dow? na temat gry w siatkówk? oraz kulturalnego kibicowania.

Pole tego news'a: Pole na Facebook Pole na Twitter Pole w Google+

Konkurs plastyczny pt. "M粑 MI?" rozstrzygni?ty [27 listopad 2012]

newsy

25 listopada - to ?wiatowy Dzie? Pluszowego Misia. Z tej okazji ?wietlica szkolna w Kluczewsku og?osi?a konkurs plastyczny pt. „Mój MI?”. Technika wykonania prac by?a dowolna. Do konkursu przyst?pi?o 18 osób. Uczestnicy pokazali, jak wiele maj? pomys?ów aby przedstawi? swojego ulubie?ca. Celem konkursu by?o rozbudzenie aktywno?ci twórczej, integrowanie i wdra?anie do pracy zespo?owej, motywowanie do uczestnictwa w konkursach organizowanych przez ?wietlic? szkoln?. 26.11. komisja w sk?adzie: B. Hyska, M. Sobczyk, J. Nowicka wy?oni?a zwyci?zców w trzech kategoriach.

kategoria I kl 1-3 ZPS

I miejsce - Kacper ?piechowicz

II miejsce - Aleksandra Glanda

III miejsce - Bartosz W?sowicz, Oliwia Kubis

kategoria II kl 4-6 ZPS

I miejsce - Marlena ?piechowicz

II miejsce - Pawe? ?piechowicz

III miejsce - Norbert Szczukocki

kategoria III 1-3 PG

I miejsce - Marta Borkowska

II miejsce - Agnieszka Czaja

Wyró?nienia:

Emilia Nowakowska, Daria Puchowska, Karolina Jambor

Zarówno nagrodzeni jak i pozostali uczestnicy konkursu otrzymali nagrody ksi??kowe i dyplomy. Prace mo?na obejrze? na wystawie w ?wietlicy szkolnej.

Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie dzi?kujemy i ?yczymy sukcesów.

Organizatorzy konkursu:

Barbara Hyska, Marzena Sobczyk, Joanna Nowicka

Pole tego news'a: Pole na Facebook Pole na Twitter Pole w Google+

?wietlica szkolna - konkursy [13 listopad 2012]

newsy

ZAPRASZAMY DO UDZIA?U W KONKURSIE PLASTYCZNYM

MÓJ MI?”

Regulamin dost?pny TUTAJ


 

ZAPRASZAMY DO KONKURSU

„JESIENNY BUKIET”

Regulamin dost?pny TUTAJ

Pole tego news'a: Pole na Facebook Pole na Twitter Pole w Google+

Liga Siatk闚ki Dziewcz?t [13 listopad 2012]

newsy

"Aktywno?? fizyczna fajna sprawa a siatkówka to zabawa" - pod takim has?em odbywaj? si? w naszej szkole tegoroczne rozgrywki w pi?k? siatkow? dziewcz?t. Do udzia?u w zawodach zg?osi?y si? 3 dru?yny ze szko?y podstawowej, które za swoje nazwy wybra?y sobie kluby polskiej ligi siatkówki kobiet (Orlen Liga) tj. MKS Tauron D?browa Górnicza, MKS Muszynianka Fakro Muszyna i Atom Trefl Sopot. Dru?yny rywalizowa?y mi?dzy sob? a zwyci?zca - MKS Tauron D?browa Górnicza awansowa?a do rozgrywek prowadzonych w gimnazjum.

Pole tego news'a: Pole na Facebook Pole na Twitter Pole w Google+

Narodowe ?wi?to Niepodleg?o?ci [11 listopad 2012]

newsy

W niedziel? 11 listopada w ca?ej Polsce odby?y si? obchody 94 rocznicy odzyskania niepodleg?o?ci przez Polsk?. W naszej miejscowo?ci z okazji Najwi?kszego Narodowego ?wi?ta Polaków o godzinie 11:30 w Ko?ciele pod Wezwaniem ?w. Wawrzy?ca zosta?a odprawiona Msza ?wi?ta za Nasz? Ojczyzn?. Nast?pnie po Mszy m?odzie? z naszego gimnazjum przedstawi?a akademi? okoliczno?ciow?. Przedstawienie spotka?o si? z wielkim entuzjazmem widzów a wyst?puj?ca m?odzie? zosta?a nagrodzona gromkimi brawami oraz s?odkimi upominkami ufundowanymi przez pana Rafa?a Pa?k? - Wójta Gminy Kluczewsko. Po zako?czonej akademii pod Pomnikiem Pami?ci Poleg?ych i Pomordowanych Mieszka?ców Gminy Kluczewsko w czasie II Wojny ?wiatowej oficjalne delegacje ?rodowisk lokalnych z?o?y?y wie?ce okoliczno?ciowe.

Pole tego news'a: Pole na Facebook Pole na Twitter Pole w Google+

Wycieczka do ZOO [08 listopad 2012]

newsy

W dniu 27 pa?dziernika 2012 r. dzieci ucz?szczaj?ce do oddzia?u 3 – 4latków przy Zespole Przedszkolno – Szkolnym w Kluczewsku w ramach projektu „Pierwsze samodzielne kroki”, wzi??y udzia? w wycieczce do ZOO w ?odzi. Podczas wycieczki do Ogrodu Zoologicznego dzieci zobaczy?y i pozna?y wiele gatunków gadów, ssaków, ptaków, p?azów i ryb, które do tej pory widzia?y tylko w ksi??kach lub telewizji. Zachwyca?y si? wielko?ci? s?oni, ?yraf, bizonów. W ZOO dzieci czu?y si? bardzo swobodnie, ch?tnie spacerowa?y i chcia?y zobaczy? jak najwi?cej. Pobyt w Ogrodzie Zoologicznym dostarczy? im wielu nowych wra?e? i rado?ci, by? dla nich wspania?? lekcj? przyrody prze?yt? w ciekawym i atrakcyjnym miejscu. Droga powrotna mija?a szczególnie najm?odszym przedszkolakom na b?ogim ?nie po ca?ym dniu pe?nym wra?e? i prze?ywaniu jeszcze raz ca?ej wycieczki, która pozostanie dzieciom w pami?ci.

A. Czarny Marsza?ek

Pole tego news'a: Pole na Facebook Pole na Twitter Pole w Google+

PIERWSZAKI 2012-ZDROWO I BEZPIECZNIE DO SZKO?Y [07 listopad 2012]

newsy

W ramach akcji zorganizowanej przez Echo Dnia 30 pa?dziernika uczniowie klasy I z Zespo?u Przedszkolno-Szkolnego w Kluczewsku wraz z pierwszoklasistami ca?ego powiatu spotkali si? we w?oszczowskim Domu Kultury z lekarzem, stra?akami, policjantami i ratownikami medycznymi. Pani doktor wskaza?a zalety szczepie?, poradzi?a jak si? zachowa? , gdy kto? krwawi z nosa oraz przypomnia?a zasady zdrowego od?ywiania. Stra?acy zaprezentowali ró?ne rodzaje swoich ubra? ochronnych i poinstruowali jak si? zachowa?, gdy w budynku wybuchnie po?ar. Dzieci mog?y zobaczy? równie? wybrane gad?ety policyjne i utrwali? sobie zasady poruszania si? po ulicy i chodniku. Nast?pnie na scen? wkroczyli ratownicy medyczni, którzy pokazali jak udzieli? pierwszej pomocy. W czasie imprezy pierwszaki otrzyma?y specjalne odblaski od przedstawicieli Fundacji „Jeste?my Blisko”. W przerwach mi?dzy spotkaniami weso?y je? Edek bawi? si? z pierwszakami przy skocznej muzyce. Na zako?czenie odby? si? ma?y sprawdzian. Dzieci bezb??dnie odpowiada?y na pytania ekspertów. Spotkanie którego przes?aniem by?o poznanie i utrwalenie zasad bezpiecze?stwa przynios?o zamierzone rezultaty. Dzieci zadowolone i pe?ne wra?e? wróci?y do szko?y, gdzie b?d? stale utrwala? zdobyte wiadomo?ci.

A.Herczy?ska

Pole tego news'a: Pole na Facebook Pole na Twitter Pole w Google+

?lubowanie pierwszoklasist闚 [24 pa寮ziernik 2012]

newsy

23 pa?dziernika 2012 roku odby?a si? uroczysto?? ?lubowania 24 uczniów klasy pierwszej Zespo?u Przedszkolno - Szkolnego w Kluczewsku. By?o to wa?ne wydarzenie zarówno dla najm?odszych uczniów, ich rodziców i wychowawcy. Dobra Wró?ka, która przyby?a na zaproszenie przeprowadzi?a pierwszoklasistów przez Krainy: ?piewu, Pracy, Mi?o?ci i M?dro?ci. Uczniowie wykazali si? wiedz? i umiej?tno?ciami z ró?nych dziedzin. Po tej ci??kiej próbie z?o?yli uroczyste przyrzeczenie, a Pani Dyrektor E. Orzechowska dokona?a pasowania na ucznia symbolicznym o?ówkiem. Dotkni?cie ramienia ka?dego pierwszaka wyra?a?o przyj?cie go do uczniowskiej spo?eczno?ci. Na zako?czenie swoim m?odszym kolegom ?yczenia z?o?yli i wr?czyli upominki uczniowie klasy II. Po uroczystym apelu dzieci uda?y si? do klasy, gdzie czeka? na nie s?odki pocz?stunek przygotowany przez Rodziców.

A.Herczy?ska

Pole tego news'a: Pole na Facebook Pole na Twitter Pole w Google+

Wyjazd na mecz Vive Kielce [18 pa寮ziernik 2012]

17 pa?dziernika 2012 roku wychowankowie uczestniczyli w wyje?dzie do Kielc, gdzie ogl?dali mecz PGNiG SUPERLIGI Pi?ki R?cznej M??czyzn pomi?dzy zespo?ami KS VIVE TARGI Kielce (Mistrz Polski 2011/2012) a MKS Piotrkowianinem Piotrków Trybunalski. W dru?ynie aktualnego Mistrza Polski wyst?puje wielu reprezentantów sowich krajów z ca?ej Europy. Graj? w niej Mistrzowie Olimpijscy, ?wiata i Europy. W meczu z Piotrkowem Trybunalskim zagrali m. in. Reprezentanci Chorwacji - Ivan Cupi?, Manuel Strlek, Zeljko Musa, Denis Bunti?, Reprezentant Serbii – Rastko Stojkovi?, Reprezentant S?owenii – Uros Zorman, Reprezentant Islandii – Thorir Olafsson oraz Reprezentanci Polski - Grzegorz Tkaczyk, Micha? Jurecki, Karol Bielecki, Mateusz Jachlewski, Piotr Grabarczyk, Tomasz Rosi?ski, Bart?omiej Tomczak, S?awomir Szmal. Trenerem kieleckiego zespo?u jest by?y selekcjoner reprezentacji Polski - Bogdan Wenta. Na meczu obecny by? tak?e aktualny trener Reprezentacji Polski – Michael Biegler. Mecz zako?czy? si? zwyci?stwem dru?yny VIVE 46:31. Po zako?czeniu meczu niektórym z uczestników wyjazdu uda?o si? zdoby? autografy oraz zrobi? pami?tkowe zdj?cia z ich idolami. Bilety wst?pu na w/w spotkanie zosta?y ufundowane przez FUNDACJ? VIVE SERCE DZIECIOM. Celem Fundacji Vive Serce Dzieciom jest niesienie pomocy pedagogiczno - terapeutycznej,  finansowej  i materialnej dzieciom, w szczególno?ci dzieciom chorym, niepe?nosprawnym, niedo???nym, nieuleczalnie i przewlekle chorym oraz upowszechnianie w?ród dzieci sportu. Wyjazd na taki mecz by? niezapomnianym prze?yciem dla uczestników oraz wspania?? lekcj? pogl?dow? na temat gry w pi?k? r?czn? oraz kulturalnego kibicowania.

Pole tego news'a: Pole na Facebook Pole na Twitter Pole w Google+

Statystyki:
Wszystkich news'闚: 791 | Wszystkich kategorii: 1 |
Najnowszy news: SP Kluczewsko w film... | Najcz窷ciej czytane: Przeka 1% podatku [30827]